Vår Policy

Idrottens värdegrund
Glädje och gemenskap
Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera.
Demokrati och delaktighet
Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.
Allas rätt att vara med
Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön, könsidentitet eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.
Rent spel
Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att följa överenskommelser och leva efter god etik och moral. Detta inkluderar bland annat att aktivt arbeta mot doping, matchfixning, osund ekonomi och annat fusk samt mot mobbing, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan.
Källa: Svenska Budo & Kampsportförbundets stadgar 2017

Som medlem i Kristianstad Kampsportcenter förbinder man sig:
- att följa våra regler & traditioner inklusive att visa respekt mot vår stil, instruktörerna och varandra bl a genom att buga
- att inte medvetet skada varandra under träningen utan uppvisa kontroll och tolerans
- att inte använda/visa inlärda tekniker utanför dojon (träningslokalen), om inte Nödvärn föreligger (enligt Nödvärnslagen)
- att följa klubbens ordningsregler
Det kan dessutom förekomma att foto/videoupptagningar sker under träningen/på läger, i syfte att användas på websidan och/eller Facebook. Om man inte önskar medverka på detta sätt ska klubben meddelas om detta.
Klubben sparar medlemmarnas personuppgifter på websidan Laget.se, i syfte att registrera närvaro bl a för att kunna söka bidrag från kommunen och för att ha till underlag för graderingar och liknande. Uppgifterna används inte på annat sätt och raderas då medlemskapet upphör (efter en termin om medlemmen ej önskat omedelbart utträde)


Börja Träna


© Copyright Kristianstad Kampsportcenter
Kontakt: Ordf. Harry Zweiacker - harry.zweiacker@kristianstadkampsportcenter.se
Riksidrottsförbundet Sv Budo & Kampsportförbundet Sv Tai-Jitsuförbundet Checkmat